top of page

Privacy policy

1. Algemeen

1.1. De Site www.capitalatrent.be (hierna: de “Site”) is eigendom van Capital@rent nv met maatschappelijke zetel te Kwadestraat 151A bus 51, B-8800 Roeselare, België met ondernemingsnummer 0889.033.209 (hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij” of “ons”).

 

1.2. Deze Privacy Policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Site en waarborgt een transparante verwerking van uw persoonsgegevens.

 

1.3. Deze Privacy Policy is enkel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Site door Verwerkingsverantwoordelijke en/of door verwerkers (bv. externe dienstverleners of onderaannemers) die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken en daartoe met ons een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

 

Deze Privacy Policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere Sites of applicaties waarnaar via hyperlinks op de Site wordt verwezen.

 

1.4. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de GDPR Verordening(hierna: “GDPR”). Onze aangestelden of medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

 

1.5. Deze Privacy Policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen via de Site. In geval van verzoeken kunt u steeds een e-mail richten aan: info@capitalatrent.be. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren wij u over het gevolg dat eraan is gegeven.

 

1.6. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy op elk moment te wijzigen. Deze Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 01/08/2020.

 

1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Site van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

 

2. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u op of via de Site worden meegedeeld, in het kader van de gegeven toestemming, om over Capital@rent nv te communiceren via de nieuwsbrief en we slaan uw persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens op in het kader van onze zakelijke relatie.

 

3. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

3.1. Wij verwerken uw persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Wij leggen deze gegevens vast en verwerken deze uitsluitend in het kader van de vervulling van onze zakelijke verplichtingen jegens u of om communicatie rond Capital@rent nv te sturen via de nieuwsbrief. Tenzij u ons voorziet van deze gegevens, zijn we niet in staat om een zakelijke relatie met u te voeren of nieuwsbrieven te sturen. Wij gebruiken uw persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens enkel in situaties en in de mate waarin u uw specifieke toestemming hebt verleend.

 

3.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze Privacy Policy - door in te schrijven voor de nieuwsbrief op de Site en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de Site - geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze Privacy Policy.

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

4.1. Op of via de Site verwerken wij enkel, en voor zover u deze verstrekt, volgende persoonlijke en zakelijke gegevens:

 

Tot de “persoonlijke en zakelijke gegevens” die wij over u verwerken, behoren alle gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke situaties die wij van u ontvangen. Dit kan o.a. uw volledige naam, titel, geslacht, postadres, uw telefoonnummer(s), faxnummer, uw e-mailadres en/of uw bedrijfsnaam zijn.

 

4.2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe Site die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Site (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Site verwerkt.

 

5. Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen ?

 

Uw gegevens worden opgeslagen bij het datacenter van Mailchimp en bij Wix waar de website wordt gehost. Zowel datacenter als hosting situeren zich in de Verenigde Staten. Wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EU, zullen we de gepaste waarborgen voorzien om te zorgen dat deze doorgifte wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming. U kunt hierover bijkomende informatie vragen.

 

6. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer bewaren dan 10 jaar na afloop van onze zakelijke relatie.
 

 

7. Wat zijn uw rechten?

 

7.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 

inzage van uw persoonsgegevens;

verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens;

beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

7.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, waaronder de nieuwsbrief.

 

7.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

7.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

 

7.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

7.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

 

7.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u een verzoek richten naar info@capitalatrent.be waarbij u zich voldoende dient te identificeren.

8. Wat zijn onze verplichtingen?

 

8.1. Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

8.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

 

8.3. Wij werken mee met de bevoegde privacy autoriteiten (op hun verzoek).

 

8.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

 

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

 

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres info@capitalatrent.be

 

8.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.


 

9. Cookies

 

9.1. Op de Site wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Site. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een Site raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Site. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

 

9.2. Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met deze Privacy Policy, met inbegrip van cookie policy, door het vakje OK aan te vinken voorafgaand het gebruik van de Site, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de Site.

 

Op de Site worden de volgende soorten cookies gebruikt:

 

Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op de Site te laten navigeren.
 

Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van Google Inc. door te geven telkens iemand de Site bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Site bezoekt.


Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Site op behoorlijke wijze te laten functioneren.


Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.
 

9.3. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan info@capitalatrent.be.

 

9.4. De Site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Site te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Site gebruikt, rapporten over de Site-activiteit op te stellen voor Site-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Site-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

9.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Site hierdoor niet meer correct functioneert.

 

Vragen? Contacteer ons via info@capitalatrent.be

bottom of page